• Alpha chymotrypsin 4.2mgCập nhật lúc: 1/17/2013 12:25:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • B nalgesine 100mgCập nhật lúc: 1/17/2013 12:26:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Bivinadol 500mgCập nhật lúc: 1/17/2013 12:27:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Decolgen forteCập nhật lúc: 1/17/2013 12:27:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • SyrupCập nhật lúc: 1/17/2013 12:28:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Diclofenac stada 50mgCập nhật lúc: 1/17/2013 12:29:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Dopagan Effervescent 500mgCập nhật lúc: 1/17/2013 12:29:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Cophaflam 25mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:00:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Cloninew tabletCập nhật lúc: 1/17/2013 1:01:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Piroxicam 20mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:01:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Coxicam 7.5 TabletCập nhật lúc: 1/17/2013 12:59:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Ctribromelase tabletCập nhật lúc: 1/17/2013 12:59:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Dopagan 80 EffervescentCập nhật lúc: 1/17/2013 12:30:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Colchicin ARTH 1mgCập nhật lúc: 1/17/2013 12:31:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • CoduphaCập nhật lúc: 1/17/2013 12:31:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Piroxicam 20mgCập nhật lúc: 5/28/2013 9:07:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Loratadin 10mgCập nhật lúc: 5/28/2013 9:08:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Fegra 60mgCập nhật lúc: 5/28/2013 9:09:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Clorpheniramin 4mgCập nhật lúc: 5/28/2013 9:09:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Cetirizin 10mgCập nhật lúc: 5/28/2013 9:11:00 PM

  Chống chỉ định: - Quá mẫn với thành phần của thuốc. - Đe dọa vỡ tử cung. - Hẹp xương chậu.

 • Flixotide Evohaler
 • Pospargin
 • Clorpheniramin maleat 4mg
 • Alastin tabs 1mg
 • Zyrtec 10mg
 • Spartein sulfat 50mg/1ml