• Lidocain 2%Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:51:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • AerraneCập nhật lúc: 11/15/2012 1:52:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Anatewin HeavyCập nhật lúc: 11/15/2012 1:52:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Anepol InjCập nhật lúc: 11/15/2012 1:53:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • DiprivanCập nhật lúc: 11/15/2012 1:55:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • DolicainCập nhật lúc: 11/15/2012 1:56:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Epicain injection (1: 100000)Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:56:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Epicain injection (1: 80000)Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:56:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Etomidate LipuroCập nhật lúc: 11/15/2012 1:57:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • AneketCập nhật lúc: 11/15/2012 1:53:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • AnesiaCập nhật lúc: 11/15/2012 1:53:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Bupivacaine B.Braun 0,5%Cập nhật lúc: 11/15/2012 1:54:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Bupivacaine spinalCập nhật lúc: 11/15/2012 1:54:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • CalypsolCập nhật lúc: 11/15/2012 1:55:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Buvac heavyCập nhật lúc: 11/15/2012 2:09:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Chlorhydrate De Procaine Lavoisier 10mg/mlCập nhật lúc: 11/15/2012 2:10:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Chlorhydrate De Procaine Lavoisier 20mg/mlCập nhật lúc: 11/15/2012 2:10:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • DaewonTrigel SuspCập nhật lúc: 11/15/2012 2:11:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • ForaneCập nhật lúc: 11/15/2012 1:57:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • DiprivanCập nhật lúc: 11/15/2012 2:12:00 PM

  Tương tác thuốc:Thận trọng khi đang dùng thuốc chống loạn nhịp do tăng khả năng ảnh hưởng trên tim.

 • Donew
 • Emla
 • Etnadin
 • Kamistad-Gel N
 • Immurong
 • Modulin