• Lipanthyl 300mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:13:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Nifedipin Stada 5mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:13:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Simvastatin 20mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:14:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Co aprovel 300/125mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:06:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • CBI Tarifi CapsulesCập nhật lúc: 1/17/2013 1:06:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Adalat retard 20mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:07:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Amcor 10mg tabletCập nhật lúc: 1/17/2013 1:08:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Atenolol 50 stada 50mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:11:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Dopegyt 250mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:12:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Heptaminol 187.8mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:12:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Amiodaron VPC 200Cập nhật lúc: 1/17/2013 1:08:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Amlodipin stada 5mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:09:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • AmloThepham 5mgCập nhật lúc: 1/17/2013 1:10:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Anpectrivas tabCập nhật lúc: 1/17/2013 1:10:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Amlodipine AM 10Cập nhật lúc: 1/17/2013 1:14:00 PM

  Chống chỉ định: Bệnh nhân quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

 • Haginat 250 mgCập nhật lúc: 7/3/2012 5:11:00 PM

  Thuộc nhóm: Cephalosporin thế hệ 3

 • Klamentin 500 mgCập nhật lúc: 7/3/2012 5:14:00 PM

  Thuộc nhóm: Nhóm Penicillin

 • Klamex 1gCập nhật lúc: 7/3/2012 5:17:00 PM

  Thuộc nhóm: Nhóm Penicillin

 • Klamentin 1gCập nhật lúc: 7/3/2012 5:00:00 PM

  Thuộc nhóm: Nhóm Penicillin

 • CEFACTUMCập nhật lúc: 7/3/2012 5:03:00 PM

  Thành phần: Cefdinir......... 300 mg

 • Augmentin
 • Klamentin 250 mg
 • Haginat 500 mg
 • Crestor 5mg