• AlphaganCập nhật lúc: 11/15/2012 3:14:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • OTifarCập nhật lúc: 11/15/2012 2:53:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • TyrotabCập nhật lúc: 11/15/2012 2:59:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • IzacCập nhật lúc: 11/15/2012 3:00:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • APDropsCập nhật lúc: 11/15/2012 3:00:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • CifzyCập nhật lúc: 11/15/2012 3:24:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Dexaclor 5mlCập nhật lúc: 11/15/2012 2:45:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Naphazolin 0,05%Cập nhật lúc: 11/15/2012 2:49:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Dophazolin 15mlCập nhật lúc: 11/15/2012 3:04:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Meko coraminCập nhật lúc: 11/15/2012 3:06:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • MekoblueCập nhật lúc: 11/15/2012 3:06:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • MekotricinCập nhật lúc: 11/15/2012 3:07:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Nedelin B 15mlCập nhật lúc: 11/15/2012 3:07:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Nedelin B 15mlCập nhật lúc: 11/15/2012 3:08:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Rohto AnTibacterialCập nhật lúc: 11/15/2012 3:09:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Unitear eye dropCập nhật lúc: 11/15/2012 3:09:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Vita CglucoseCập nhật lúc: 11/15/2012 3:10:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • NEMYDEXANCập nhật lúc: 11/15/2012 3:11:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Acyclovir 3%Cập nhật lúc: 11/15/2012 3:12:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Adixic eye/eardropsCập nhật lúc: 11/15/2012 3:12:00 AM

  Chống chỉ định:Quá mẫn với thành phần của thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi.

 • Alphagan P
 • Apol
 • Bralcib
 • Natri clorid 0.9%
 • Otrivin 10ml
 • Pivalone 1% 10ml