• Vastarel MR 35mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:11:00 PM

    Vastarel MR 35mg

  • Isoptin SR 240mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:03:00 PM

    Isoptin SR 240mg

  • Lipitaksin 10mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:04:00 PM

    Lipitaksin 10mg

  • Methyldopa 250mgCập nhật lúc: 9/28/2012 5:07:00 PM

    Methyldopa 250mg

  • Nikethamid 250mg/mlCập nhật lúc: 1/17/2013 11:04:00 AM

    Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

  • Nikethamide injectionCập nhật lúc: 1/17/2013 11:04:00 AM

    Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

  • Nitrostad retard 2.5Cập nhật lúc: 1/17/2013 11:05:00 AM

    Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

  • Atenolol 50 stada 50mgCập nhật lúc: 1/17/2013 11:06:00 AM

    Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

  • Nifedipin Stada 5mgCập nhật lúc: 1/17/2013 11:06:00 AM

    Tác dụng phụ: Phù & đỏ bừng do giãn mạch (thường nhẹ hoặc trung bình). Thỉnh thoảng: chuột rút, tiểu lắt nhắt, tiểu đêm, ho, bất lực, suyễn, chảy máu cam, lo lắng & viêm kết mạc.

  • Apo-Atenol 100mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:22:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Aspegic 1000mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:23:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Cbikapril Tablets 25mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:23:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Amlodipin PMP 5mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:25:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Amcor 10mg tabletCập nhật lúc: 6/2/2013 1:25:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Adenosin disodium triphosphate (ATP) 2ml: 20mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:26:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Camsonat 2g/20mlCập nhật lúc: 6/2/2013 1:27:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Co aprovel 300/125mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:23:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Chanif Retard TabletsCập nhật lúc: 6/2/2013 1:24:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • AmloThepham 5mgCập nhật lúc: 6/2/2013 1:24:00 PM

    Chống chỉ định: Block tim độ II & III, chậm nhịp xoang nặng, sốc tim, quá mẫn cảm với thành phần của thuốc.

  • Envit Q10Cập nhật lúc: 7/6/2012 6:02:00 AM

    Envit Q10

  • Amtim
  • Aspirin 325mg
  • Enalapril 5mg
  • Lipanthyl 300mg
  • Lovastatin 20mg
  • Molid 300